Přihláška ke stravování

Základní škola a mateřská škola Rynárec

394 01 Rynárec 140, Tel. 565382305

 

 

 

Přihláška ke stravování ZŠ

 

Jméno a příjmení žáka/žákyně…………………………………………………………………....

Datum narození…...……………………………………………………………………………….

Bydliště, PSČ..……………………………………………………………......................................

Třída:………………………………………………………………………………………………

Jméno a příjmení matky…………………………………………………telefon  …………………

Jméno a příjmení otce ………………………………………………….. telefon ………………....

Způsob platby stravy

 Inkasem z běžného účtu

      Peněžní ústav, z jehož účtu budete hradit stravné (nutné povolení inkasa)

         číslo účtu………………………………………

         kód banky ……………………………………..

Přikládáme potvrzení banky o zřízení souhlasu s inkasem na stravné. Inkaso lze zřídit přes internetové bankovnictví, doložit (vytisknout) doklad o zřízení inkasa. Inkaso bude provedeno vždy 15. v měsíci zpětně za skutečně odebranou stravu.

       Číslo účtu  školní jídelny:    0621739369/ 0800

Potvrzuji správnost údajů a zavazuji se k úhradě stravného vždy do 20. dne v měsíci.

 

 

 

V Rynárci  dne……………………                                                      ………………………………………

                                                                                                                  podpis rodičů

 

 

 

 

Informace týkající se stravování

Vyplněnou přihlášku s potvrzením bankovního ústavu nebo s dokladem o zřízení inkasa přes internetové bankovnictví odevzdejte neprodleně třídní učitelce nebo v kanceláři školní jídelny. Přihláška ke stravování je platná po celou dobu školní docházky. Jakoukoliv změnu (např. ukončení stravování, odchod ze školy, školky, změna stravovacích dnů apod.) je strávník povinen okamžitě nahlásit v kanceláři školní jídelny. Informace týkající se školního stravování Vám budou sděleny na třídní schůzce na začátku školního roku, kde budete seznámeni s vnitřním řádem školní jídelny/výdejny. Tyto informace jsou vyvěšeny na informačních tabulích v MŠ, ZŠ a ŠJ a dále na webových stránkách školy www.zsrynarec.cz. Jakékoli informace o školním stravování Vám poskytneme na tel. čísle 703 317 642, 565382305.

Žákovi je poskytováno dotované školní stravování v době školního vyučování. Stravování žáků a studentů se řídí vyhláškou č. 107/2005 Sb. v platném znění. Dle této vyhlášky jsou strávníci zařazování do věkových skupin na dobu školního roku dle data narození.

Poplatky za stravné:

strávníci do 6 let

přesnídávka                     10,-  Kč

oběd                                24,- Kč

svačina                             9,- Kč

Celodenní stravování      43,- Kč

 

strávníci 7 – 10 let 

Přesnídávka                     11,- Kč

Oběd                                27,- Kč

Svačina                            10,- Kč

Celodenní stravování      48,- Kč

                     

strávníci 7 – 10 let      oběd            31,- Kč

strávníci11 – 15 let       oběd          33,- Kč

Zaměstnanci                       oběd         37,- Kč     

Stravné lze platit – převodem z běžného účtu na účet školy formou inkasa (je nutné povolení inkasa

                                   v bance cca 1400,- Kč.)

V září je vybírána záloha na stravné  MŠ  1 000,- Kč, ZŠ 700,- Kč

Odhlašování obědů

Obědy lze odhlásit den předem do 14.00 hodin nebo v naléhavém případě v den nepřítomnosti žáka do 8.00 hodin telefonicky -  v MŠ u paní učitelky tel. 565382340 nebo ve školní jídelně tel. 703317642, v ZŠ ve školní jídelně tel. 703317642. V době nemoci není možné žákům poskytovat dotovanou stravu, pouze první den nemoci lze jídlo odnést v jídlonosiči. 

 

   

                 

 

       

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                         

 

         

 

 

 

Přidáno 19. 8. 2015, autor: J4W Admin

Poslat známému Poslat na e-mail   tisk Tisknout   ↑ Nahoru

Kdypak nám zvoní?
1. hodina 7.40 - 8.25
2. hodina 8.40 - 9.25
3. hodina 9.35 - 10.20
4. hodina 10.30 - 11.15
Pol. přestávka 11.15 - 12.05
6. hodina 12.05 - 12.50
7. hodina 13.00 - 13.45
8. hodina 13.55 - 14.40

 


 

 

TOPlist