Vnitřní řád školní jídelny

Vnitřní řád školní jídelny Rynárec

 

I. Úvodní část

 Vnitřní řád školní jídelny je soubor pravidel a opatření spojených s provozem školní jídelny. Školní jídelna zajišťuje stravování řádně zapsaných dětí a stravování zaměstnanců školy. Vnitřní řád školní jídelny je závazný pro všechny osoby, které se stravují ve školní jídelně, v případě nezletilých žáků i pro zákonné zástupce.

Vnitřní řád školní jídelny je zpracován v souladu s těmito zákony a vyhláškami:

  • zákonem č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů,
  • zákonem č. 258/2000Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů,
  • vyhláškou č. 107/2005 Sb., o školním stravování, ve znění pozdějších předpisů,
  • vyhláškou č. 137/2004 Sb., o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných, ve znění pozdějších předpisů,
  • vyhláškou č.84/2005 Sb., o nákladech na závodní stravování a jejich úhradě v příspěvkových organizacích zřízených ÚSC, ve znění pozdějších předpisů,
  • nařízení EU č. 852/2004 o hygieně potravin, ve znění pozdějších předpisů.

Jídelníček je vždy sestavován podle zásad zdravé výživy a dodržování výživových norem u sledovaných potravin a v rozsahu dle § 4 odst. 3 a 9 vyhlášky č. 107/2005 Sb., o školním stravování.

S vnitřním řádem školní jídelny jsou rodiče seznámeni prostřednictvím nástěnek před školní jídelnou a v mateřské škole, dále prostřednictvím webových stránek školy a na informativních schůzkách.

 

II. Práva a povinnosti strávníků a zákonných zástupců dětí

 Ve školní jídelně se strávníci chovají slušně, dodržují pravidla kulturního chování a stolování, respektují pokyny pedagogů, vedoucí školní jídelny a kuchařek.

Zákonný zástupce má právo vznášet připomínky a podněty k práci školní jídelny u vedoucí školní jídelny nebo ředitele školy, v případě nespokojenosti s vyřízením stížnosti či podnětu se mohou obrátit na nadřízený nebo kontrolní orgán poskytovatele s podnětem na prošetření postupu při vyřizování stížnosti.

Zákonný zástupce má povinnost informovat vedoucí školní jídelny o změně zdravotní způsobilosti dítěte, v době nemoci neprodleně dítě odhlásit z obědů, respektovat dobu odhlašování obědů a dodržovat termíny splatnosti úplaty za školní stravování.

 

III. Provoz a vnitřní režim

Jídelní lístek

Dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU), jsou na jídelním lístku uváděny alergeny. Na nástěnkách a na webových stránkách školy je zveřejněn seznam alergenů, jednotlivé alergeny jsou očíslovány a tato čísla alergenů jsou uvedena vždy za pokrmem v jídelním lístku.

Jídelní lístek je vyvěšen na nástěnkách před školní jídelnou, v základní škole a v mateřské škole, kde se s ním mohou seznámit strávníci i zákonní zástupci. Je též vyvěšen na internetových stránkách školy.

 

Organizace stravování

1.Provozní doba školní jídelny je od 6,00 do 14,30 hodin

2.Doba výdeje oběda ZŠ: 10,45 – 11,45

3. Doba výdeje v MŠ: přesnídávka:  8,30 – 9,00 hodin

                                   oběd:          11,00 – 12,00 hodin

                                   svačina       13,30 – 14,00 hodin

Úřední hodiny ve školní jídelně:   PO – PÁ   7,30 do 9,00 hodin

 Žáci mají přístup do školní jídelny od 7.30, o přestávkách v době pitného režimu s dozorem a za účelem odhlášení stravy nebo jiných změn ve stravování.

Žáci přicházejí do jídelny přezutí, bez svršků a tašek v doprovodu pedagogů. Ve školní jídelně strávníci dbají na kulturu stolování, dodržují hygienická pravidla a řídí se pokyny vedoucí školní jídelny a pracovníků, kteří v jídelně vykonávají dohled. Strávníci k odběru obědů používají podnosy a použité nádobí odkládají do místa k tomu určeného u okénka pro vracení nádobí. Strávníci nesmí bez souhlasu vedoucí školní jídelny vynášet ze školní jídelny inventář školní jídelny, jako jsou například talíře, příbory, sklenice, židle apod.

Žáci, kteří se během čekání na oběd chovají nevhodně, budou vykázáni mimo jídelnu a strava jim bude podána jako posledním.

Za dodržování hygienických předpisů při výrobě a výdeji stravy pro dětské strávníky je zodpovědný personál školní jídelny. Při podávání jídel ve třídách MŠ dohlíží na dětské strávníky pedagogický dohled. Za čistotu stolů a podlah odpovídají uklízečky.

Během výdeje obědů zajišťují mimořádný úklid jídelny (rozbité nádobí, rozlité tekutiny, atd.) provozní pracovnice.

Strava je podávaná dětem ve třídách.

Konzumace jídla

 Strávníkům je vydáván kompletní oběd skládající se z polévky, hlavního chodu a nápoje, podle možnosti a vhodnosti i salát, kompot, ovoce, moučník nebo dezert. Polévku a veškeré přílohy včetně salátů či kompotů může žák na požádání dostat formou přídavku.

Jídlo a nápoje se konzumují u stolu zásadně vsedě.  

Jídla podávaná v rámci školního stravování konzumují strávníci v prostorách školní jídelny dle vyhlášky č. 107/2005 Sb., o školním stravování, § 2, odst. 7.

Dietní stravování

Zařízení není povinno zajišťovat dietní stravování. Po předchozí domluvě  a na základně lékařského potvrzení lze dietní stravu uvařit nebo je umožněno si vlastní stravu do školní jídelny donést.(viz. Dohoda o stravování dítěte, která je sepsána se zákonným zástupcem dítěte). Strava bude uložena podle její povahy v chladničce nebo na jiném určeném místě odděleně od pokrmů připravených ve školní kuchyni a mimo její výrobní prostory. Za obsah přinášeného jídlonosiče odpovídá zákonný zástupce.

Dozory ve školní  jídelně

Dozory ve školní jídelně stanovuje ředitel školy. Dohled nad nezletilými žáky ve školní jídelně zajišťují pedagogičtí pracovníci dle pokynů ředitele školy.

Přihlašování a odhlašování stravy

Při nástupu dítěte do MŠ a ZŠ musí zákonní zástupci dítěte vyplnit přihlášku ke stravování. Změny ve stravování je nutné hlásit ihned.

Nárok na stravu – strávník má nárok na jídlo pouze v případě, že je přítomen ve školním zařízení.

Odhlášky stravy se provádějí ústně nebo telefonicky nejpozději do 8.00 hodin dne nepřítomnosti dítěte:                                                                                                                  MŠ u paní učitelky tel.565382340,                                                                                                                ZŠ  ve školní jídelně tel 703317642.

Výdej do jídlonosičů  v první den nemoci. (Pokud dítěti stravu z důvodu nepředpokládané nepřítomnosti - nejčastěji nemoci - nelze včas odhlásit, mohou si pro ni rodiče přijít, a to v době od 11:00 do 11:45 hodin. Nutností jsou vlastní jídlonosiče, které si rodiče bezprostředně před výdejem přinesou. Tato možnost je pouze první den nepřítomnosti).

Jídlo podávané do jídlonosičů je určeno k okamžité spotřebě, nejdéle do 14.00 hod.  

Školní jídelna zodpovídá za kvalitu stravy do okamžiku výdeje. Za skladované a ohřívané jídlo nepřebírá škola zodpovědnost.

Za čistotu jídlonosiče zodpovídá zákonný zástupce dítěte.

Ceny stravného

Výše finančního normativu je stanovena dle vyhlášky č. 107/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů o školním stravování a podle cen potravin v místě obvyklých. Strávníci jsou rozděleny do věkových skupin dle věku, kterého dosáhnou během školního roku (1. září - 31. srpna).

 Ceny stravného jsou uvedeny v příloze č. 1

Způsob úhrady stravného

Úhrada stravného je prováděna bezhotovostním  způsobem, a to:

 - převodem z běžného účtu strávníka na účet školy formou inkasa ze strany školy, číslo účtu školy 621739369/0800

- hotovostní úhrada stravného je prováděna výjimečně.

Stravné je vybíráno v září formou zálohy, další stravné hrazené v říjnu se rovná počtu obědu odebraných v září atd. Záloha je vyúčtována v měsíci červnu následujícího roku. Úhrada stravného musí být provedena vždy do 20. dne v měsíci.V případě, že stravné není uhrazeno, je strávník upomínán osobně / písemně/. Pokud není stravné ani tehdy zaplaceno, je v pravomoci ředitele a vedoucí ŠJ strávníka vyloučit ze školního stravování.

IV. Bezpečnost a ochrana zdraví

Za bezpečnost dětí ve školní jídelně zodpovídá v plné míře dozor.

Úrazy a nevolnost jsou stravující se žáci, případně svědci těchto událostí, povinni okamžitě nahlásit dozoru v jídelně, který neprodleně učiní odpovídající opatření. Rodiče jsou vyrozuměni bezodkladně. Každý úraz pedagogický pracovník neprodleně zaznamená do knihy úrazů a oznámí ho vedení školy.

V rámci bezpečnosti se strávníci chovají v jídelně dle pravidel BOZ, v souladu s hygienickými předpisy, dle zásad slušného chování a společenských pravidel stolování. Strávníci jsou povinni řídit se pokyny personálu školní jídelny a pedagogického dohledu, zároveň se nesmí dopouštět projevů rasismu a šikany.

Způsob řešení nouzových a havarijní situací (např. přerušení dodávky energií, vody apod.) projedná ředitel školy neprodleně se zřizovatelem a seznámí strávníky s jejím řešením.

V. Ochrana majetku školy

Strávníci používají zařízení školní jídelny pouze za účelem stravování. Jsou povinni šetřit zařízení a vybavení školní jídelny. Děti jsou pedagogy a zaměstnanci školy vedeny k ochraně majetku školy. Povinností všech zaměstnanců školy je majetek školy chránit a nepoškozovat.

Strávníci, případně jejich zákonní zástupci odpovídají za škody způsobené na majetku školní jídelny. Strávníci jsou povinni nahlásit všechny škody, které ve školní jídelně způsobili, nebo jako světci viděli způsobit, zaměstnancům školní jídelny, případně dozoru v jídelně, v případě větších škod vedoucí školní jídelny.

Škodu, která je způsobena neúmyslně, strávník nehradí. Úmyslně způsobenou škodu je strávník, případně jeho zákonný zástupce povinen nahradit.

 

VI. Závěrečná ustanovení

Veškeré připomínky týkající se jídelního lístku, kvality stravy, technických a hygienických závad provozu školní jídelny řeší vedoucí školní jídelny tel. 703317642, e-mail: jídelna@zsrynarec.cz

S vnitřním řádem školní jídelny jsou strávníci a v případě žáků i jejich zákonní zástupci seznámeni zveřejněním řádu na nástěnce ve vestibulu školní jídelny, na webových stránkách školní jídelny a v rámci přihlášky ke školnímu stravování.

Strávníci jsou povinni se řídit pokyny uvedenými v tomto „Vnitřním řádu školní jídelny“, pokyny vedoucí školní jídelny a příslušného dozoru.

Tento vnitřní řád školní jídelny nabývá účinnosti dne 1. 9. 2022

 

V Rynárci 1.9.2022

 

 

 

Vlková Radka                                                       Mgr. Peroutka Tomáš

  vedoucí ŠJ                                                                ředitel školy          

                                                  

Příloha č. 1

Poplatky za stravné od 1. 9. 2022

Strávníci do 6 let Mateřská škola přesnídávka  10,-  Kč
oběd  24,- Kč
svačina   9,-  Kč
celkem  43,- Kč
 
Strávníci 7 – 10 let Mateřská školka přesnídávka  11,- Kč
oběd  27,- Kč
svačina  10,-  Kč
celkem  48,- Kč
 
Strávníci 7 – 10 let Základní škola oběd 31,- Kč
 
Strávníci 11 - 14 let Základní škola oběd 33,- Kč
 
Zaměstnanci oběd 37,- Kč

 

Záloha na stravné v MŠ ve výši 1000,- Kč se inkasuje v září a vyúčtuje v červnu.
Záloha na stravné v  ZŠ ve výši 700,- Kč se inkasuje v září a vyúčtuje v červnu.

 

Dle vyhlášky č. 107/2005 Sb. jsou strávníci zařazování do věkových skupin na dobu školního roku, ve kterém dosahují věku podle bodu 1 až 4. (tj. od 1.9. do 31.8.)

 

Mgr. Peroutka Tomáš, ředitel školy

Vlková Radka, vedoucí ŠJ               

Přidáno 19. 8. 2015, autor: J4W Admin

Poslat známému Poslat na e-mail   tisk Tisknout   ↑ Nahoru

Kdypak nám zvoní?
1. hodina 7.40 - 8.25
2. hodina 8.40 - 9.25
3. hodina 9.35 - 10.20
4. hodina 10.30 - 11.15
Pol. přestávka 11.15 - 12.05
6. hodina 12.05 - 12.50
7. hodina 13.00 - 13.45
8. hodina 13.55 - 14.40

 


 

 

TOPlist