Vnitřní řád školní jídelny - výdejny MŠ

   Vnitřní řád školní jídelny - výdejny MŠ Rynárec

 Vnitřní řád školní jídelny -  výdejny je soubor pravidel a opatření spojených s provozem školní jídelny. Školní jídelna ( výdejny)zajišťuje stravování řádně zapsaných dětí a stravování zaměstnanců školy. Vnitřní řád školní jídelny - výdejny je závazný pro všechny osoby, které se stravují ve školní jídelně - výdejně, v případě nezletilých žáků i pro zákonné zástupce.

Vnitřní řád školní jídelny – výdejny je zpracován v souladu s těmito zákony a vyhláškami:

  • zákonem č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů,
  • zákonem č. 258/2000Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů,
  • vyhláškou č. 107/2005 Sb., o školním stravování, ve znění pozdějších předpisů,
  • vyhláškou č. 137/2004 Sb., o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných, ve znění pozdějších předpisů,
  • vyhláškou č.84/2005 Sb., o nákladech na závodní stravování a jejich úhradě v příspěvkových organizacích zřízených ÚSC, ve znění pozdějších předpisů,
  • nařízení EU č. 852/2004 o hygieně potravin, ve znění pozdějších předpisů.

Jídelníček je vždy sestavován podle zásad zdravé výživy a dodržování výživových norem u sledovaných potravin a v rozsahu dle § 4 odst. 3 a 9 vyhlášky č. 107/2005 Sb., o školním stravování.

S vnitřním řádem školní jídelny - výdejny jsou rodiče seznámeni prostřednictvím nástěnek před školní jídelnou a v mateřské škole, dále prostřednictvím webových stránek školy a na informativních schůzkách.

 

I. Práva a povinnosti strávníků a zákonných zástupců dětí

 Ve školní výdejně se strávníci chovají slušně, dodržují pravidla kulturního chování a stolování, respektují pokyny pedagogů a kuchařek

Zákonný zástupce má právo vznášet připomínky a podněty k práci školní jídelny u vedoucí školní jídelny nebo ředitele školy, v případě nespokojenosti s vyřízením stížnosti či podnětu se mohou obrátit na nadřízený nebo kontrolní orgán poskytovatele s podnětem na prošetření postupu při vyřizování stížnosti.

Zákonný zástupce má povinnost informovat vedoucí školní jídelny o změně zdravotní způsobilosti dítěte, v době nemoci neprodleně dítě odhlásit z obědů, respektovat dobu odhlašování obědů a dodržovat termíny splatnosti úplaty za školní stravování.

 

II. Provoz a vnitřní režim

Doba výdeje v MŠ: přesnídávka       8,30 – 9,00 hodin

                                Oběd                 11,00 – 12,00 hodin

                                Svačina             13,30 – 14,00 hodin

Jídelní lístek

Jídelní lístek je vyvěšen na informační tabuli v MŠ a na internetových stránkách školy.

Dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU), jsou na jídelním lístku uváděny alergeny. Na nástěnkách a na webových stránkách školy je zveřejněn seznam alergenů, jednotlivé alergeny jsou očíslovány a tato čísla alergenů jsou uvedena vždy za pokrmem v jídelním lístku.

Organizace stravování

Jídlo je dováženo ze školní jídelny na kárce. Doba převozu trvá cca 5 minut..Teplé pokrmy jsou převáženy v termonádobách. Po převozu do MŠ je změřena teplota pokrmu. V případě nižší teploty než +60 °C se pokrm dohřívá.

 Jídlo se dětem podává ve třídách.  Strávníkům MŠ je vydávána přesnídávka, kompletní oběd skládající se z polévky, hlavního chodu a nápoje, podle možnosti a vhodnosti i salát, kompot, ovoce, moučník nebo dezert a svačina. Na požádání je možno stravu přidat.

Jídlo a nápoje se konzumují u stolu zásadně vsedě. 

Jídla podávaná v rámci školního stravování konzumují strávníci v prostorách výdejny dle vyhlášky č. 107/2005 Sb., o školním stravování, § 2, odst. 7.

 

Pracovnice v provozu školní výdejny v MŠ zajišťuje pitný režim pro děti a výdej stravy.

Za dodržování hygienických předpisů při výrobě a výdeji stravy pro dětské strávníky je zodpovědný personál školní jídelny. Při podávání jídel ve třídách MŠ dohlíží na dětské strávníky pedagogický dohled. Za čistotu stolů a podlah odpovídají uklízečky. Úklid ve školní výdejně je zajišťován  průběžně během dne.

Dietní stravování

Zařízení není povinno zajišťovat dietní stravování. Po předchozí domluvě  a na základně lékařského potvrzení lze dietní stravu uvařit nebo je umožněno si vlastní stravu do školní jídelny donést.(viz. Dohoda o stravování dítěte, která je sepsána se zákonným zástupcem dítěte). Strava bude uložena podle její povahy v chladničce nebo na jiném určeném místě odděleně od pokrmů připravených ve školní kuchyni a mimo její výrobní prostory. Za obsah přinášeného jídlonosiče odpovídá zákonný zástupce.

Přihlašování a odhlašování stravy

Při nástupu dítěte do MŠ  musí zákonní zástupci dítěte vyplnit přihlášku ke stravování. Změny ve stravování je nutné hlásit ihned.

Nárok na stravu – strávník má nárok na jídlo pouze v případě, že je přítomen ve školním zařízení.

Odhlášky stravy se provádějí ústně nebo telefonicky nejpozději do 8.00 hodin dne nepřítomnosti dítěte:                                                MŠ u paní učitelky tel.565382340  nebo ve školní jídelně tel 565382305.                                                                                           

Výdej do jídlonosičů  v první den nemoci. (Pokud dítěti stravu z důvodu nepředpokládané nepřítomnosti - nejčastěji nemoci - nelze včas odhlásit, mohou si pro ni rodiče přijít, a to v době od 11:00 do 11:45 hodin. Nutností jsou vlastní jídlonosiče, které si rodiče bezprostředně před výdejem přinesou. Tato možnost je pouze první den nepřítomnosti).

Jídlo podávané do jídlonosičů je určeno k okamžité spotřebě, nejdéle do 14.00 hod.  

Školní jídelna zodpovídá za kvalitu stravy do okamžiku výdeje. Za skladované a ohřívané jídlo nepřebírá škola zodpovědnost.

Za čistotu jídlonosiče zodpovídá zákonný zástupce dítěte

Ceny stravného

Výše finančního normativu je stanovena dle vyhlášky č. 107/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů o školním stravování a podle cen potravin v místě obvyklých. Strávníci jsou rozděleny do věkových skupin dle věku, kterého dosáhnou během školního roku (1. září - 31. srpna).

Ceny stravného jsou uvedeny v příloze č. 1

Způsob úhrady stravného

Úhrada stravného je prováděna bezhotovostním způsobem, a to:

 - převodem z běžného účtu strávníka na účet školy formou inkasa ze strany školy, číslo účtu školy 621739369/0800

- hotovostní úhrada stravného je prováděna výjimečně.

  Stravné je vybíráno v září formou zálohy, další stravné hrazené v říjnu se rovná počtu obědu odebraných v září atd. Záloha je vyúčtována v měsíci červnu následujícího roku. Úhrada stravného musí být provedena vždy do 20. dne v měsíci.

 

III. Bezpečnost a ochrana zdraví

Za bezpečnost dětí ve školní výdejně zodpovídá v plné míře dozor.

Úrazy a nevolnost jsou řešeny okamžitě. Rodiče jsou vyrozuměni bezodkladně. Každý úraz pedagogický pracovník neprodleně zaznamená do knihy úrazů a oznámí ho vedení školy.

V rámci bezpečnosti se strávníci chovají ve školní výdejně dle pravidel BOZ, v souladu s hygienickými předpisy, dle zásad slušného chování a společenských pravidel stolování. Strávníci jsou povinni řídit se pokyny personálu školní výdejny a pedagogického dohledu.

Způsob řešení nouzových a havarijní situací (např. přerušení dodávky energií, vody apod.) projedná ředitel školy neprodleně se zřizovatelem a seznámí strávníky s jejím řešením.

IV. Ochrana majetku školy

Strávníci jsou povinni šetřit zařízení a vybavení.

Děti jsou pedagogy a zaměstnanci školy vedeny k ochraně majetku školy. Povinností všech zaměstnanců školy je majetek školy chránit a nepoškozovat.

Škodu, která je způsobena neúmyslně, strávník nehradí. Úmyslně způsobenou škodu je strávník, případně jeho zákonný zástupce povinen nahradit.

 

V. Závěrečná ustanovení

Veškeré připomínky týkající se jídelního lístku, kvality stravy, technických a hygienických závad provozu školní jídelny (výdejny) řeší vedoucí školní jídelny tel. 565382305, e-mail: jídelna@zsrynarec.cz

S vnitřním řádem školní jídelny - výdejny jsou strávníci a v případě žáků i jejich zákonní zástupci seznámeni zveřejněním řádu na nástěnce v MŠ a na webových stránkách školní jídelny a v rámci přihlášky ke školnímu stravování.

Strávníci jsou povinni se řídit pokyny uvedenými v tomto „Vnitřním řádu školní jídelny - výdejny“, pokyny vedoucí školní jídelny a příslušného dozoru.

Tento vnitřní řád školní jídelny – výdejny nabývá účinnosti dne 1. 9. 2017

 

V Rynárci 1.9.2017

 

 

Vlková Radka                                                       Mgr. Peroutka Tomáš

  vedoucí ŠJ                                                                ředitel školy          

 

Příloha č.1

 

Poplatky za stravné od 1. 9. 2020

 

1. Strávníci     do 6 let - Mateřská škola:     přesnídávka            9,-  Kč

                                                                        oběd                  20,   Kč

                                                                        svačina               8,-  Kč

                                                                     -------------------------------

                                                                      celkem                37,-  Kč  

                  

2. Strávníci 7 – 10 let - Mateřská školka:   přesnídávka          10,- Kč

                                                                    oběd                     23,- Kč

                                                                     svačina                 9,-  Kč           

                                                                    --------------------------------

                                                                   celkem                 42,- Kč

3. Strávníci    7 – 10 let -   Základní škola

                                                                    oběd                    25,- Kč

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4. Strávníci    11-14 let  -  Základní škola       

                                                                    oběd                  27,- Kč

5. Strávníci 15 a více let

                                                                    oběd                  31,- Kč

     

Záloha na stravné v MŠ ve výši 800,- Kč se inkasuje v září a vyúčtuje v červnu.

Záloha na stravné v  ZŠ ve výši 600,- Kč se inkasuje v září a vyúčtuje v červnu.

 

 

 

      Dle vyhlášky č. 107/2005 Sb. jsou strávníci zařazování do věkových skupin na dobu školního roku, ve kterém dosahují věku podle bodu 1 až 4.

 

V Rynárci dne 1. 9. 2020


  •  

Mgr. Tomáš Peroutka, ředitel školy

Radka Vlková, vedoucí ŠJ

Přidáno 19. 8. 2015, autor: J4W Admin

Poslat známému Poslat na e-mail   tisk Tisknout   ↑ Nahoru

Kdypak nám zvoní?
1. hodina 7.40 - 8.25
2. hodina 8.40 - 9.25
3. hodina 9.35 - 10.20
4. hodina 10.30 - 11.15
Pol. přestávka 11.15 - 12.05
6. hodina 12.05 - 12.50
7. hodina 13.00 - 13.45
8. hodina 13.55 - 14.40

 


 

 

TOPlist