Školní vzdělávací program pro ŠD

Motto:

„Hrou za poznáním.“

„Celý rok s úsměvem“

 

Platnost: od 1. 9. 2013

Zpracovala: Mgr. Adéla Minářů

 

Obsah

 • Identifikační údaje
 • Charakteristika školní družiny
 • Cíle zájmového vzdělávání
 • Formy vzdělávání
 • Obsah zájmového vzdělávání
 • Podmínky- personální, materiální, ekonomické, bezpečnost práce a ochrana zdraví

 

Přílohy

 • Plán ŠD
 • Vnitřní řád školní družiny

 

1. Identifikační údaje

Název vzdělávacího programu:

Školní vzdělávací program pro školní družinu

Název školy Základní škola a mateřská škola Rynárec, okres Pelhřimov
Adresa školy ZŠ Rynárec, č. 140, 394 01 Rynárec
Ředitel školy Mgr. Tomáš Peroutka
Zřizovatel školy Obec Rynárec, Rynárec č. 54, 394 01 Rynárec, tel. 565 382 353
REDIZO školy 650014987
IZO 150014996
IČO 70981752
Č.BÚ 621739369/0800
Telefon 565 382 305
E-mail info@zsrynarec.cz

 

2. Charakteristika školní družiny

Školní družina je součástí základní školy Rynárec, je umístěna v budově základní školy. Navštěvují ji žáci od 1. – 5. Třídy. Kapacita školní družiny je 55 dětí. Ke své činnosti využívá tělocvičnu, počítačovou učebnu. Venkovní prostory základní školy jsou využívány školní družinou. Poloha školy nabízí množství vycházek do přírody. Děti mají možnost v rámci ŠD navštěvovat následující zájmové kroužky:

 • anglický jazyk,
 • aerobik,
 • zdravotnický kroužek,
 • flétny,
 • kopanou.

 

3. Cíle zájmového vzdělávání

 • všestranný rozvoj osobnosti dítěte s důrazem na klíčové kompetence vycházející ze ŠVP
 • vést děti k aktivnímu využívání volného času
 • vybavovat děti dostatkem námětů pro smysluplné naplňování volného času
 • rozvíjet u dětí samostatnost, zodpovědnost
 •  posilovat jejich sebevědomí
 • vést děti k všestranné a otevřené komunikaci
 • rozvíjet u dětí schopnost společně řešit problémové situace přirozenou cestou
 • vést děti k pozitivnímu vztahu k přírodě
 • poskytovat dětem bezpečné prostředí nejen z hlediska fyzického zdraví, ale i z hlediska emocionálního a sociálního
 • upevňovat spolupráci s rodiči
 • rozvíjet a upevňovat u dětí zásady slušného chování k dospělým osobám ale také ke svým vrstevníkům

Cíle pro žáka

 • žák dodržuje vymezená pravidla, plní své povinnosti
 • používá šetrně vybavení ŠD (hry, výtvarný materiál)
 • pracuje bezpečně s nástroji
 • tvořivě myslí, logicky uvažuje a řeší problémy
 • zapojuje se do školních akcí, rozvíjí cit pro místní zvyky a tradice

 

4. Formy vzdělávání

Pravidelná činnost - je dána především týdenním plánem, zahrnuje organizované aktivity zájmového vzdělávání- tělovýchovného, výtvarného, literárního a hudebního charakteru

Příležitostné akce - zahrnuje všechny mimořádné akce- besídky, sportovní akce, slavnosti…viz. plánované akce

Spontánní aktivity - všechny činnosti denního režimu, které vycházejí z momentálních potřeb dětí  

Odpočinkové činnosti - chápeme nejen ve smyslu klidových činností (poslechové činnosti, individuální hry, klid po obědě), ale i jako aktivní odpočinek (rekreační činnosti), který bude kompenzovat jednostrannou zátěž během školního vyučování.

Příprava na vyučování - zde jsou zahrnuty didaktické hry, tematické vycházky a další činnosti, kterými rozšiřujeme a upevňujeme poznatky z vyučování

 

5. Obsah vzdělávání

Ve školní družině se zaměřujeme na rozvoj následujících klíčových kompetencí.

Kompetence k učení - vedeme žáky k celoživotnímu vzdělávání, k dokončování započaté práce, podněcujeme žáky, aby získané zkušenosti využili i v jiných činnostech, vedeme žáky k týmové práci a k dovednosti prezentovat ji, rozvíjíme u žáků schopnost správného sebehodnocení

Kompetence k řešení problémů - vedeme žáky k hledání různých variant řešení problémů a vybírání mezi nimi, k všímání si problémů a dění kolem sebe, učíme žáky, že vyhýbat se problémům nevede k cíli, učíme žáky rozlišovat správná a chybná řešení

Kompetence komunikativní - vedeme žáky ke vhodné komunikaci s vrstevníky i dospělými, ke kultivaci slovního projevu, rozvíjení slovní zásoby a schopnosti ji přiměřeně používat, učíme žáky schopnosti naslouchat druhým, vedeme žáky k uplatnění osobnosti ve skupině, vedeme žáky k tomu, aby svá sdělení vyjadřovali vhodně formulovanými větami

Kompetence personální a sociální - vedeme žáky k pěstování potřebných a žádoucích vědomostí, dovedností a postojů v sociálních vztazích, ke spolupráci, rozvíjíme u žáků schopnost sebeovládání a vedeme je k zodpovědnosti za své činy, vedeme žáky k pravdomluvnosti, posilování schopnosti objektivně hodnotit své jednání a přijímat důsledky svého chování, nabádáme žáky k toleranci k odlišnostem mezi lidmi, vedeme žáky k tomu, aby se dokázali podřídit, prosadit, přijmout kompromis

Kompetence občanské - vedeme žáky k uvědomování si svých práv a povinností i práv a povinností druhých, nabádáme žáky ke zdravému životnímu stylu, učíme žáky ovládat negativní citové reakce, překonávat náročné životní situace, nepodléhat jim a vyrovnávat se s nedostatky a neúspěchy, učíme žáky jak se chovat v krizové situaci a situaci ohrožující zdraví a života postupovat podle pokynů kompetentních osob, učíme žáky používat základní normy chování, vnímat krásy přírody a cíleně o ni pečovat, vedeme žáky k plánování, organizování, řízení, hodnocení a odhadování rizik svých nápadů

Kompetence pracovní - vedeme žáky k čistotě a pořádku pracovního místa, učíme žáky vyhodnotit výsledky své činnosti, vedeme žáky k tomu, aby uměli říci „ ne „ nevhodným nabídkám na využití volného času, učíme žáky plánovat a organizovat své pracovní činnosti a orientovat se v možnostech smysluplného trávení volného času  

 

Aktivity a činnosti připravované pro děti ve ŠD navazují na vzdělávací oblasti ŠVP pro ZV.

 

1. Lidé kolem nás

Tato oblast žákům ukazuje:

 • Vztahy - mezi dětmi, ve škole, v rodině, umění naslouchat
 • Pravidla slušného chování - tolerance, vzájemná úcta
 • Kultura a tradice u nás a v jiných zemích - zvyky, srovnání
 • Právo a spravedlnost - základní lidská práva a práva dítěte

Příklady činností v ŠD: dramatická výchova - modelové situace, rozhovory, stolní hry, výroba dárků pro své blízké (Den matek, Vánoce…)

Kompetence: pracovní, občanské, personální a sociální, komunikativní, k řešení problémů

 

2. Místo, kde žijeme

V tomto tematickém celku se zabýváme:

 • Domov - rodina
 • Škola - poznávání okolí školy, udržování čistoty školy,
 • Vlast - dějiny, tradice, kultura, krajina
 • Obec - krajina, obecní úřad, orientace v místě bydliště
 • Svět - kontinenty kultura, tradice, příroda, zajímavosti

Příklady činností v ŠD: Hledání pokladu, orientace v mapě, vycházky do přírody, orientační hry, četba- historie, pověsti

Kompetence: k učení, občanské

 

3. Lidé a čas

V této části se zaměřujeme na:

 • Denní režim - seznámení s režimem školní družiny,
 • Orientace v čase - minulost, přítomnost, budoucnost, denní činnosti, 
 • Rok - roční období, měsíce, dny, mezníky v roce

Příklady činností v ŠD: společenskovědní - hledání v encyklopediích, Vánoce, Velikonoce, pracovní výchova - výroba přáníček, kolektivní a společenské hry

Kompetence: k učení, k řešení problémů, komunikativní, pracovní

 

4. Rozmanitost přírody

V následující oblasti se zabýváme:

 • Rozmanitost živé a neživé přírody
 • Ochrana přírody – praktické poznávání přírody
 • Proměny přírody – roční období
 • Činnost člověka v přírodě (pozitivní, negativní)
 • Ohleduplné chování k přírodě a ochrana přírody
 • Třídění odpadu

Příklady činností v ŠD: procházky do přírody, pozorování přírody, výroba krmítka, starost o živočichy v zimě, EKODEN - projekt třídění odpadu, vyrábění z přírodnin, sběr listů, poznávání rostlin a živočichů

Kompetence: pracovní, k řešení problémů, k učení, komunikativní

 

5. Člověk a jeho zdraví

V tomto tematickém celku se soustředíme na:

 • Moje tělo - poznání
 • Zdraví
 • První pomoc - telefonní čísla, znalosti
 • Odpočinek a relaxace

Příklady činností v ŠD: pohybové činnosti v tělocvičně, v prostoru školy, vycházky do přírody, odpočinek, relaxace, námětové hry

Kompetence: pracovní, personální a sociální

 

6. Podmínky zájmového vzdělávání

Materiální podmínky

Školní družina využívá pro svou činnost místnost, která je vybavena nábytkem, hrami a hračkami. Žáci mají k dispozici výběr stolních her, hračky, dětské časopisy, dětskou knihovnu. Školní družina je vybavena několika počítači. Příležitostně navštěvujeme školní tělocvičnu i počítačovou učebnu. Pro pobyt venku dětem slouží hřiště školy. Na vycházky chodíme do přírody v okolí školy.

Personální podmínky

Pedagogické působení zajišťuje v naší školní družině jedna kvalifikovaná vychovatelka.

Ekonomické podmínky

Zájmové vzdělávání ve školní družině je poskytováno za úplatu, která se provádí čtvrtletně u paní vychovatelky ve školní družině.

Bezpečnost práce a ochrana zdraví

Začátkem školního roku jsou děti seznámeny s dodržováním pravidel bezpečného chování.

Bezpečnost a ochranu zdraví žáků při činnostech zajišťuje vychovatelka ve svém oddělení metodicky správným a plánovitým výběrem činností v jednotlivých zaměstnáních.

Veškeré zjištěné nedostatky – vychovatelka okamžitě nahlásí vedení školy.

Při úrazu žáka zváží vychovatelka situaci – ošetří sama, zavolá rodiče, lékařskou pomoc.

Žák je povinen okamžitě hlásit vychovatelce každé zranění při činnostech.

 

Bezpečnost ve všech prostorách využívaných ŠD je zajištěna:

 • Vnitřním řádem ZŠ
 • Vnitřním řádem ŠD
 • Vnitřními řády specializovaných učeben

 

Školní vzdělávací program si můžete i stáhnout.

Přidáno 19. 8. 2015, autor: J4W Admin

Poslat známému Poslat na e-mail   tisk Tisknout   ↑ Nahoru

Kdypak nám zvoní?
1. hodina 7.40 - 8.25
2. hodina 8.40 - 9.25
3. hodina 9.35 - 10.20
4. hodina 10.30 - 11.15
Pol. přestávka 11.15 - 12.05
6. hodina 12.05 - 12.50
7. hodina 13.00 - 13.45
8. hodina 13.55 - 14.40

 


 

 

TOPlist